Formularz zgłoszenia Dobrych Praktyk

Data: 
2016-03-30
 1. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej dobrą praktykę …………………………………………………………
 2. Nazwa i adres instytucji realizującej dobrą praktykę …………………………………………………………
 3. Dziedzina w jakiej realizowana jest dobra praktyka.

Prosimy wstawić X w odpowiedniej rubryce. Jeśli praktyka obejmuje więcej dziedzin, należy wskazać tylko te, które  - zdaniem wnioskodawcy – odpowiadają kryteriom specyficznym, przypisanym do danej  dziedziny (zob. Informacja o konkursie).
 

Dziedzina działań na rzecz społecznego uczestnictwa ludzi starszych 

tak

nie

uczenie się przez całe życie

 

 

utrzymywanie zasobów kapitału ludzkiego i wydłużanie aktywności zawodowej (współpraca z pracodawcami w realizacji strategii zarządzania wiekiem i strategii „równowaga praca-życie”)

 

 

aktywność osób starszych na rzecz własnego pokolenia

 

 

integracja pokoleń w edukacji, kulturze, aktywności politycznej i działaniach woluntarystycznych – przeciwdziałanie samo wykluczeniu i izolacji starszych pokoleń

 

 

tworzenie  przyjaznej ludziom starszym przestrzeni publicznej (komunikacji i miejsc użyteczności publicznej)

 

 

wzmacnianie kondycji zdrowotnej, sprawności i aktywności ruchowej i turystycznej starszych pokoleń

 

 

wspieranie usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób wymagających opieki w ich mieszkaniach

 

 

wykorzystanie technologii informacyjnych do integracji społecznej (platformy komunikacyjne i edukacyjne) i do usprawniania usług społecznych  (opieka medyczna na odległość, aplikacje telefoniczne, itp.)

 

 

Schemat opisu  dobrej praktyki   (Prosimy o odpowiedzi na wszystkie pytania. Maksymalny rozmiar opisu -  20 000 znaków).

 1. Jakiego problemu dotyczyło przedsięwzięcie. Jak został zdiagnozowany?
 2. Charakterystyka przedsięwzięcia:
  • nazwa praktyki,
  • cel, motywacja podjęcia działania, inicjatorzy, okoliczności,
  • grupa (grupy)  docelowa,
  • proces realizacji (opis etapów, czas trwania,  formy działania, zastosowane metody),
  • uczestnicy:  organizatorzy, beneficjenci, partnerzy, sponsorzy, inni,
  • nakłady i wykorzystane zasoby: szacunkowe koszty w zł., rodzaje źródeł finansowania, nakłady pracy różnych grup    uczestników (rola profesjonalistów, wolontariuszy),  miejsca realizacji i zasady ich udostępniania dla potrzeb projektu,  urządzenia i materiały,
 3. Czy przedsięwzięcie jest:  jednorazowe, cykliczne, czy  o charakterze ciągłym. Jeśli zostało zakończone, to z jakiego powodu (problem został rozwiązany, inne przyczyny)?
 4. Czy przedsięwzięcie jest nowym  - w stosunku do wcześniej stosowanych - sposobem rozwiązywania tego samego problemu. Jeśli tak -  to na czym polega jego odmienność (ma atrakcyjniejszą dla uczestników formę, sposób realizacji jest skuteczniejszy, tańszy, łatwiejszy do wprowadzenia, itp.) ?
 5. Jakie efekty (zamierzone i niezamierzone)  zostały osiągnięte. Jaki wpływ miało przedsięwzięcie na sytuację osób starszych i na relacje międzypokoleniowe? Które (z ewentualnych) niezamierzonych efektów realizatorzy oceniają pozytywnie, a które negatywnie?
 6. Na czym polegał udział osób starszych w przedsięwzięciu (np. tylko beneficjenci; pomysłodawcy, konsultanci, współrealizatorzy) a jaki był udział  przedstawicieli innych pokoleń?
 7. W jaki sposób upowszechniane były informacje o przedsięwzięciu i jak rekrutowano (zachęcano) uczestników? Czy były stosowane kryteria selekcji (jakie)?
 8. Czy przedsięwzięcie było w jakiś sposób poddawane wewnętrznej ocenie przez organizatorów i uczestników, albo przez podmiot zewnętrzny. Czy były jakieś reakcje środowiska lokalnego (poza bezpośrednio zainteresowanymi)?.
 9. Co zdecydowało – zdaniem organizatorów – o sukcesie przedsięwzięcia? Jakie  szczególne bariery wymagały  pokonania? Jakie wskazówki (sugestie) powinni uwzględnić ewentualni naśladowcy?
 10. Dlaczego – zdaniem zgłaszającego – jest to przedsięwzięcie  zasługujące na miano „dobrej praktyki”? 

Inne informacje – ważne zdaniem wnioskodawcy (np. link do stron internetowych, załączniki ).