Kryteria oceny Dobrych Praktyk

Data: 
2016-03-30
  1. Kryteria ogólne dobrych praktyk w polityce społecznej

Przyjmujemy założenie, że obok zestawu kryteriów, które mogą być przydatne dla oceny każdego rodzaju działań z zakresu polityki społecznej (ogólnych) – potrzebne są zawsze kryteria szczegółowe (specyficzne) uwzględniające specyfikę grup i problemów, których dotyczą owe działania mogące się stać (lub nie) dobrą praktyką. Wynika to z różnorodności potrzeb społecznych, swoistości cech różnych grup społecznych i skomplikowanych uwarunkowań społecznych problemów. Odpowiadając zatem na pytanie, czy mamy do czynienia z dobrą praktyką, sięgnąć należy i do kryteriów ogólnych (wspólnych), i do specyficznych.

Kryteria ogólne:

  1. Osiągnięcie rezultatów zbieżnych z zakładanymi celami działania
  2. Staranność w planowaniu i realizacji przedsięwzięcia
  3. Zdolność danego rozwiązania do zastosowania w innym miejscu i czasie
  4. Podatność na zmiany dostosowawcze do odmiennych warunków bez utraty jakości
  5. Korzystna relacja między nakładami a efektami
  6. Wartość dodana (w tym, innowacyjność)

 

  1. Kryteria specyficzne  dobrych praktyk

Kryteria specyficzne powiązane są z konkretnymi dziedzinami działania wskazanymi przez zgłaszającego. Dobra praktyka może obejmować więcej niż jedną z wymienionych dziedzin.

Dobre praktyki wg kryteriów specyficznych:

 

Dziedzina działań
 

Kryteria specyficzne
 

Komentarz
 

Źródła danych
 

uczenie się przez całe życie
 

dostępność 
 

brak barier selekcyjnych i dobra informacja o ofercie
 

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji, ocena eksperta, opinie uczestników
 

adekwatność
 

wykorzystanie różnych form i technik przekazu informacji i ćwiczenia umiejętności dostosowanych do specyficznych cech odbiorców  

utrzymywanie zasobów kapitału ludzkiego i wydłużanie aktywności zawodowej (współpraca z pracodawcami w realizacji strategii zarządzania wiekiem i strategii równowaga praca-życie)

wykorzystanie potencjału i specyficznych właściwości osób starszych
 

przeciwdziałanie marnotrawstwu zasobów i celowe wykorzystanie specyficznych właściwości (doświadczenia, mądrości, empatii, czasu)
 

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji, ocena eksperta
 

aktywność osób starszych na rzecz własnego pokolenia 
 

trafność
 

dostosowanie działań podejmowanych przez osoby starsze na rzecz swojego pokolenia do potrzeb adresatów tych działań i możliwości ich autorów 

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji, ocena eksperta, opinie uczestników
 

partycypacja
 

zaangażowanie beneficjentów w realizację programu

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji, ocena eksperta, opinie uczestników

integracja pokoleń w edukacji, kulturze, aktywności politycznej i działaniach wolontarystycznych;

przeciwdziałanie samowykluczeniu i izolacji starszych pokoleń

wielopokoleniowość

 

aktywna rola przedstawicieli wszystkich pokoleń zaangażowanych w oceniane działanie
 

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji, ocena eksperta
 

tworzenie  przyjaznej ludziom starszym przestrzeni publicznej (komunikacji i miejsc użyteczności publicznej)
 

wielofunkcyjność

 

możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb w wybranym miejscu
 

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji, ocena eksperta, opinie użytkowników
 

dostępność przestrzenna
 

rozmieszczenie urządzeń adekwatne do struktury przestrzennej obszaru

wzmacnianie kondycji  zdrowotnej, sprawności i aktywności ruchowej i turystycznej starszych pokoleń

oferta dostosowana do rzetelnie zdiagnozowanych fizycznych możliwości uczestników

osoby w starszym wieku cierpią na różnorodne schorzenia i doświadczają fizycznych ograniczeń; oferta aktywizująca musi być „szyta na miarę”

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji, ocena eksperta, opinie uczestników

wspieranie usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób wymagających opieki w ich mieszkaniach
 

współpraca z rodzinami osób starszych

wspieranie rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji, ocena eksperta, opinie rodzin
 

wielosektorowość

zaangażowanie instytucji należących do różnych sektorów polityki społecznej

działanie efektywne dzięki poprawie „wydajności”

wykorzystanie dotychczasowych zasobów lokalnej infrastruktury społecznej

wykorzystanie technologii informacyjnych do integracji społecznej (platformy komunikacyjne i edukacyjne) i do usprawniania usług społecznych  (opieka medyczna na odległość, aplikacje telefoniczne, itp.)

zapewnienie osobom starszym poczucia bezpieczeństwa w stosowaniu nowych technologii
 

zapewnianie poczucia bezpieczeństwa  w procesie uczenia się i korzystania z nowych technologii w e- usługach i e –administracji

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji, ocena eksperta, opinie użytkowników
 

zapewnianie  poczucia bezpieczeństwa dzięki nowym technologiom