Lista wyróżnionych projektów

Data: 
2015-04-30

Akademia Wolontariatu Seniora  w Łodzi

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost” oraz Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystyczenej „Centerko”, Łódź - Za prowadzenie działań o charakterze integracyjnym, których celem była aktywizacja osób starszych poprzez wolontariat, promowanie współpracy międzypokoleniowej i inicjowanie podejmowania działań przez seniorów na rzecz społeczności lokalnej oraz prowadzenie działalności edukacyjnej dla seniorów.

Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom”  w Lublinie

Urząd Miasta Lublin - Za udaną współpracę organizatorów z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi seniorów; za promocję inicjatywy w mediach i przestrzeni publicznej, a przede wszystkim za umiejętność pozyskania partnerów sektora rynkowego do zaproponowania seniorom szerokiego wachlarza usług.
Akcja organizowana przez Urząd Miasta może być uznana również za instrument kształtowania świadomości osób odpowiedzialnych za zarządzanie miejską przestrzenią publiczną.
Godzinka w dobrym towarzystwie, Warszawa

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

za skuteczne poszerzenie działań biblioteki: miejsca znanego, przyjaznego, oswojonego przez seniorów. Spotkania Klubowe poświęcone kulturze zostały rozbudowane w projekt wieloelementowy, który można dowolnie modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości grupy.

Bank Czasu-Bankiem Życzliwości, Tczew

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Tczewie za skuteczne tworzenie grup samopomocowych, promowanie uczestnictwa osób starszych w zespołowych formach aktywizacji. Dodatkowo znakomite budowanie podmiotowość osób starszych, które same decydują, jaka pomoc jest im potrzebna, co chcą dać innym i w jakim wymiarze. Umacnianie wizerunku osób starszych, jako dawców pomocy, a nie tylko jej biorców.

Ile wezmę sam, tyle Tobie dam, Kędzierzyn-Koźle

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - za umiejętne włączenie seniorów w działania z dziećmi i młodzieżą oraz stworzenie warunków do przekazywania swoich doświadczeń i wiedzy. Projekt umożliwił osobom starszym przyjemne spędzanie wolnego czasu, włączenie ich w życie lokalnej społeczności oraz dał poczucie bycia potrzebnymi.

Miasto Pokoleń, Wrocław

Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, Wrocław - za podejmowanie działań edukacyjnych skoncentrowanych na zmianie postaw dzieci i młodzieży w stosunku do osób starszych i postrzegania starości przez młode pokolenie jako naturalnej fazy życia.

Miejsce Przyjazne Seniorom, Wrocław

Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, Wrocław - za skuteczne promowanie idei tworzenia w przestrzeni publicznej miejsc przyjaznych ludziom starszym, trwałość projektu i certyfikowanie miejsc przyjaznych seniorom.
Działania NA RZECZ OSÓB STARSZYCH W Piotrkowie Trybunalskim

Stowarzyszenie Przyjaciół „Mam Sąsiada" Piotrków Trybunalski

za wspieranie osób starszych szczególnie narażonych na samotność, rozwiązywanie problemów związanych z odrzuceniem i nieznajomością prawa oraz za stworzenie doskonale funkcjonującego modelu wspierania osób potrzebujących poprzez zainicjowanie działań społeczności sąsiedzkiej.

Centrum Seniora - Program Edukacji Osób Po 60 Roku Życia W Białymstoku

Stowarzyszenie Akademia Plus 50, Białystok - za kompleksowy sposób angażowania i aktywizacji osób starszych. Wypełnił on lukę, tworząc miejsca spotkań seniorów, gdzie realizowanych może być szereg działań skierowanych do tej grupy. Jego atutem jest partnerski charakter prowadzonych działań i współpraca z innymi instytucjami, zwłaszcza publicznymi.

BLOG „SENIOR MÓVIN’”, Kraków

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie - za innowacyjny sposób zapewnia osobom starszym możliwość dzielenia się swoimi pasjami, ucząc ich jednocześnie korzystania z nowych technologii informacyjnych. Prowadzenie bloga przez mieszkańców domu pomocy społecznej jest dobrym przykładem innej formy spędzania wolnego czasu, który dodatkowo integruje jego mieszkańców i ich rodziny.

„Amatorski Klub Literacki”, Śrem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie - za stworzenie seniorom szansy zaprezentowania własnej twórczości. Wielu uczestników spotkań „Klubu” zostało zainspirowanych do przelania po raz pierwszy swoich myśli na papier, natomiast ci, którzy wcześniej pisali tylko do szuflady, mogli podzielić się swoją twórczością z innymi. Ukoronowaniem tej działalności było wydanie tomiku literackiego. Członkowie klubu organizowali także lekcje w szkołach i brali udział w targach Aktywni 50+, prezentując swój dorobek przedstawicielom różnych pokoleń.

Warsztaty komputerowe dla Słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Nowy Sącz - za zapewnienie uczestnikom spotkań nabycia nowych umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych. Osoby starsze korzystające z edukacji w różnych dziedzinach nauk, w tym informacyjnej, otrzymali możliwość łatwego dostępu do usług społecznych, nowych kontaktów, a tym samym nie są wykluczeni technologicznie. Projekt realizował również cel integracji międzypokoleniowej i społecznej.

Gdyński dialog o jakości usług opiekuńczych

Gmina Miasta Gdynia - za realizację polityki senioralnej opartej na czterech filarach: aktywizacji, partycypacji, dialogu międzypokoleniowym i opiece, a także za zastosowanie podejścia partycypacyjnego, które wzmacnia i buduje postawy obywatelskie wśród seniorów. Potraktowanie seniorów jako ekspertów od swoich spraw.

Centrum Inicjatyw Senioralnych, Poznań

Urząd Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - za kompleksowość i bogactwo działań na rzecz włączania seniorów w życie społeczności lokalnych, promowanie idei wolontariatu, za działania edukacyjne „edukacja do starości” oraz za promowanie aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu miasta.

Program „Szkoła @ktywnego Seniora-S@S", Kraków

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie - za tworzenie wspólnoty seniorów oraz skuteczna integrację między i wewnątrzpokoleniową poprzez odwoływanie się do naturalnych zainteresowań, pasji i wiedzy, za wspólne tworzenie i "zdrową" rywalizacje, a także za promowanie idei "uczenia się przez całe życie" oraz za rozwijanie umiejetności przez seniorów.

Projekt "eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi"

Urząd m. st. Warszawy - za zastosowanie metod, które umożliwiły seniorom edukację w sposób kompleksowy i adekwatny do poziomu ich umiejętności, za zaangażowanie w jego realizację wielu instytucji oraz za organizację Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora, w których zapewniono łatwy dostęp do indywidualnych porad dla zainteresowanych, a także za włączenie do projektu osób młodych co umożliwiło zrównoważony dostęp do technologii i integrację społeczną.

Projekt „Seniorzy na scenę!”, Prostki

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki” w Prostkach - za przemyślany sposób wykorzystania potencjału starszego pokolenia do promowania i utrwalania tradycji i kultury regionu, oraz integrację pokoleniową, wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności lokalnej.

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. Prof. Andrzeja Tymowskiego, Warszawa

Działalność Centrum na rzecz osób starszych w tym Działu Wsparcia Społecznego oraz Działu Pomocy Usługowej za udane połączenie w jednym miejscu kompleksowego zestawu usług, dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i stopnia sprawności osób starszych, w tym usług domowych, całodobowych i dziennych; za działania organizowane zarówno „na rzecz” osób starszych, jak i z ich inicjatywy; za szeroką współpracę z instytucjami i organizacjami, szkołami wyższymi, za twórcze rozwijanie form integracji wewnątrz i międzypokoleniowej oraz promowanie idei integracji społecznej osób starszych

Utworzenie Rady Seniorów na wrocławskim Osiedlu Nadodrze

Fundacja Dom Pokoju, Wrocław - za wypracowanie wzoru udziału osób starszych w „społecznej” części programu rewitalizacji zaniedbanych dzielnic; za zapewnienie osobom starszym realnego wpływu na kształtowanie otaczającej ich przestrzeni, a także za wprowadzenie idei juniormentoringu, która integruje środowisko osób starszych i młodych, potęgując ich potencjał twórczy.

Kraków „Miejsce Przyjazne Seniorom”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - Instytucja Województwa Małopolskiego, za przyznawanie certyfikatów instytucjom dostosowanym do potrzeb starszego pokolenia i promowanie idei spójnego społeczeństwa obywatelskiego. Jest praktyka, która sprzyja tworzeniu uniwersalnej, dostępnej dla wszystkich przestrzeni, zachęcającej do działania oraz uczestnictwa w życiu społecznym także przez osoby starsze.

„Sztuka zmienia i łączy pokolenia”, Wrocław

Fundacja Centrum Twórczości Dziecka, Wrocław - projekt „Sztuka zmienia i łączy pokolenia” został wpisany do Złotej Księgi Dobrych Praktyk za udane zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcie zarówno nieznających się osób, należących do różnych pokoleń, jak i całych rodzin wielopokoleniowych. Twórcy inicjatywy aktywizując osoby starsze zdobyli też doświadczenie w zachęcaniu mieszkańców DPS do nie rutynowych działań, organizując w interesujący sposób ich czas wolny.

Koperta na Jesień Życia, Gogolin

Gmina Gogolin - za proste i niewiele kosztujące rozwiązanie, stwarzające osobom starszym i żyjącym samotnie komfort psychiczny oraz poczucie bezpieczeństwa. Rozwiązanie to może mieć realny wpływ na udzielenie skutecznej pomocy w sytuacji ewentualnego ratowania życia konkretnej osobie – dzięki wcześniej przygotowanym przez nią informacjom, ważnym dla lekarzy lub ratowników.

Dialog obywatelski seniorów w Krakowie

Urząd Miasta Krakowa - za pozytywnie oceniony proces przygotowania osób starszych do większej obywatelskiej aktywności, w tym przygotowanie wolontariuszy seniorów pod względem kompetencji i umiejętności potrzebnych w pracy w Radzie Seniorów oraz podejmowanie przez nich działań i rozwiązań na rzecz mieszkańców miasta, a także przeprowadzanie konsultacji społecznych inicjatyw proponowanych przez lokalne władze.

Seniorada, Olsztyn

Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER”, Olsztyn - za ciekawą, kompleksową edukację seniorów wolontariuszy, prowadzenie dla seniorów punktów informacyjnych, pomoc w organizowaniu wolnego czasu. Wolontariusze nie tylko uczyli się, ale również świadczyli pracę na rzecz osób potrzebujących. Szczególnie ważne było to, że uczestnicy projektu mieli wpływ na działania podejmowane w projekcie.
 

Załącznik: