O złotej księdze

Data: 
2015-03-25

O ”ZŁOTEJ KSIĘDZE DOBRYCH PRAKTYK

NA RZECZ SPOŁECZNEGO UCZESTNICTWA OSÓB STARSZYCH”

 

Rzecznik Praw Obywatelskich – Profesor Irena Lipowicz wraz z Komisją ds. Osób Starszych zaprasza do udziału w procedurze wyłaniania dobrych praktyk umieszczanych w „Złotej Księdze Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”. Celem inicjatywy „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” jest promowanie wartych upowszechnienia, wartościowych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych i z osobami starszymi. Szczególnie zależy nam na dostrzeżeniu i rozpropagowaniu działań, które służą budowaniu społeczeństwa spójnego, przyjaznego wszystkim grupom wieku.

 

„Złota Księga” nie jest wprawdzie konkursem, ale umieszczone w niej przedsięwzięcia muszą spełnić kryteria przyjęte przez ekspertów. Muszą to być także działania całkowicie zakończone lub po przynajmniej jednej edycji, (jeśli mają charakter cykliczny). Nie jest natomiast ważne, czy były już wcześniej oceniane w konkursach lub upowszechniane w inny sposób. 

 

Zaproszenie do „Złotej Księgi” adresowane jest do organizacji społecznych, nieformalnych grup, pracodawców i różnorodnych instytucji publicznych (w tym szczególnie do samorządów terytorialnych) realizujących oryginalne i skuteczne inicjatywy w następujących dziedzinach:

1.      uczenie się przez całe życie;

2.     utrzymywanie zasobów kapitału ludzkiego i wydłużanie aktywności zawodowej osób starszych (w tym: współpraca z pracodawcami w realizacji strategii zarządzania wiekiem);

3.     wewnątrzpokoleniowa aktywność osób starszych;

4.     integracja pokoleń w edukacji, kulturze, aktywności politycznej i działaniach woluntarystycznych – przeciwdziałanie samo wykluczeniu i izolacji starszych pokoleń;

5.     tworzenie przyjaznej ludziom starszym przestrzeni publicznej (komunikacji i miejsc użyteczności publicznej);

6.     wzmacnianie kondycji zdrowotnej, sprawności i aktywności ruchowej i turystycznej starszych pokoleń;

7.     wspieranie usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób starszych wymagających opieki w ich mieszkaniach;

8.     wykorzystanie technologii informacyjnych do integracji społecznej osób starszych (platformy komunikacyjne i edukacyjne) i do usprawniania usług społecznych (opieka medyczna na odległość, aplikacje telefoniczne, itp.), których głównymi odbiorcami są seniorzy.

 

Zgłoszone inicjatywy i przedsięwzięcia zostaną poddane ocenie ekspertów Komisji ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Wyróżniające się rozwiązania zostaną nagrodzone umieszczeniem w prowadzonej pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich „Złotej Księdze Dobrych Praktyk” oraz listem gratulacyjnym Rzecznika Praw Obywatelskich. „Złota Księga” zostanie opublikowana na portalu internetowym Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Eksperci przeprowadzą ocenę na podstawie kryteriów ogólnych (zastosowanych do oceny wszystkich zgłoszonych przedsięwzięć) oraz kryteriów specyficznych dla poszczególnych dziedzin, w jakich prowadzone są oceniane działania.

Nie przewidujemy nagród finansowych, ani rzeczowych. Formą wyróżnienia jest umieszczenie opisu dobrej praktyki w „Złotej Księdze”, której Patronem jest Rzecznik Praw Obywatelskich oraz możliwość upowszechnienia tą drogą własnych osiągnięć.