Seniorzy na scenę! - Prostki

Data: 
2015-03-26
Wykonawca: 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki”

Dziedzina działań: 

Projekt zakładał zagospodarowanie potencjału osób starszych w zakresie kultywowania obrzędów i tradycji, kształtujących lokalną tożsamość, zwiększenie aktywności społecznej seniorów i stworzenie warunków do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej, poszerzenie katalogu usług świadczonych dla osób starszych na terenie gminy, wzrost świadomości w zakresie samoorganizacji i aktywności społeczności lokalnej oraz wiedzy w zakresie kultury i obrzędów regionalnych.

Geneza przedsięwzięcia: 

Ogólnoeuropejski problem starzenia się społeczeństwa dotyczy również małych społeczności wiejskich, co ma odzwierciedlenie w gminnych dokumentach strategicznych. W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki”, na przełomie 2012 i 2013 r. zrealizowało projekt pt. „Seniorzy na scenę!”. Przewidziane w nim zadania miały swoje umocowanie w opracowanej „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prostki na lata 2008-2015”. Strategia wskazuje na problem marginalizacji osób starszych, który skutecznie ogranicza udział tych osób w życiu społecznym oraz na niski poziom aktywności społecznej mieszkańców. Przytoczone w strategii cele wyraźnie wskazują na konieczność podjęcia działań na rzecz integracji międzypokoleniowej mieszkańców gminy oraz zapobiegania izolacji osób starszych. W projekcie ideą przewodnią były integracja, aktywizacja i edukacja społeczności lokalnej w oparciu o wartości historyczne i kulturowe oraz  poprawa jakości i kultury życia osób i rodzin dysfunkcyjnych oraz osób starszych, wspieranie inicjatyw kulturalnych osób starszych, usuwanie barier utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie, a także aktywizacja osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.
Na potrzebę realizacji tego typu projektów wskazywali również sami seniorzy, którzy przy okazji różnych spotkań wyraźnie artykułowali swoją chęć i deklarację uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach.

Opis przedsięwzięcia: 

Projekt „Seniorzy na scenę!” był realizowany od połowy listopada 2012 r. do końca maja 2013 r. Realizowało go Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki” w partnerstwie z Gminą Prostki. Projekt adresowany był do osób powyżej 60 roku życia. Przedsięwzięcie zostało współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Projekt miał pokazać kim jest współczesny senior, jaki drzemie w nim potencjał i jaka może być jego rola i miejsce we współczesnym społeczeństwie. Projekt wskazał na rolę seniorów w procesie międzypokoleniowego przekazu faktów historycznych i lokalnych tradycji ludowych. Zakładał działania, które zwiększyły aktywność społeczną seniorów i stworzyły warunki do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Celem projektu było: zagospodarowanie potencjału osób starszych w zakresie kultywowania obrzędów i tradycji, kształtujących lokalną tożsamość, zwiększenie aktywności społecznej seniorów i stworzenie warunków do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej, poszerzenie katalogu usług świadczonych dla osób starszych na terenie gminy, wzrost świadomości w zakresie samoorganizacji i aktywności społeczności lokalnej oraz wiedzy w zakresie kultury i obrzędów regionalnych; pokazanie szerokiemu gronu odbiorców jak ważna jest integracja i jaki potencjał tkwi w osobach, które postrzega się jako mało efektywne i nieatrakcyjne społecznie.
Projekt okazał się doskonałym pomysłem na spędzenie czasu wolnego. Pokazał, że stworzenie odpowiednich warunków umożliwia seniorom realizację ich pasji i ukrytych pragnień, z pożytkiem dla całej lokalnej społeczności. Podniósł poczucie własnej wartości i zmienił poglądy na temat znaczenia seniorów we współczesnym społeczeństwie. Umożliwił integrację i to integrację wielopokoleniową. W obu przedstawieniach teatralnych brały udział dzieci, które dzięki uczestnictwie w projekcie zyskały nowe babcie i dziadków. Obraz osoby starszej w ich oczach zyskał zupełnie nowy wymiar. Dla nich aktywni i pełni werwy dziadkowie są fajnymi partnerami do wspólnych działań. Uczestnicy projektu bardzo się ze sobą zżyli. Cotygodniowe spotkania, warsztaty, w trakcie których sami wykonywali rekwizyty niezbędne do przedstawienia, poprawianie siebie na wzajem w trakcie prób, często burzliwe dyskusje, to wszystko faktycznie integrowało uczestników.

Praktyka wyróżniona wpisem do Złotek Księgi za: 

Projekt „Seniorzy na scenę” został uhonorowany wpisem do Złotej Księgi Dobrych Praktyk, za przemyślany sposób wykorzystania potencjału starszego pokolenia do promowania i utrwalania tradycji i kultury regionu, a także autentyczną integrację pokoleniową w ramach wspólnie realizowanego przedsięwzięcia, wzmacniając jednocześnie poczucie przynależności do społeczności lokalnej.

Dane kontaktowe z wykonawcą: 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki”
ul. Krótka 11/6
19-335 Prostki

Kategoria Dobrej Praktyki: 
Słowa kluczowe: 
Prostki
integracja międzypokoleniowa
aktywność społeczna seniorów
czas wolny
Miejscowość: 
Prostki